تماس

شما میتونید از طریق شبکه های اجتماعی اینستاگرام و یا فیسبوک تماس بر قرار کنید

https://www.instagram.com/karbassimohsen

https://www.facebook.com/MohsenkarbassiPiano

و یا با ایمیل به آدرس: