قسمت ۱۷

قسمت ۱۷ - تمرین های اضافی خط اتحاد و اتصال

Posted توسط Mohsen Karbassi در تاریخ تیر 15, 1399

لینک به ویدیو قسمت ۱۷

لینک تمرین های اضافی قسمت ۱۷ در وبسایت

تمرین ها را انجام داده و لینک صدای ضبط شده ان ها را با استفاده از سایت وکارو زیر ویدیو قسمت ۱۷ پست کنید تا به شما فیدبک داده شود